Skoči na glavno vsebino

Svet zavoda

Svet zavoda skladno z Odlokom o ustanovitvi opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vrtca.

Pristojnosti Sveta zavoda:

 • sprejema program razvoja vrtca,
 • sprejema letni delavni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov,
 • odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • obravnava poročila o vzgojno- varstveni problematiki,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda,
 • sprejema program reševanja presežnih delavcev,
 • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

Zapisniki sveta zavoda

Pripomočki za slabovidne