Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika.

Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike staršev v svet vrtca in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi ( 66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja).

S starši sodelujemo ves čas

Skupinske oblike
 • roditeljski sestanek pred vstopom otroka v vrtec;
 • oddelčni roditeljski sestanek;
 • skupne prireditve, praznovanja, delavnice;
 • strokovna predavanja in razgovori s strokovnjaki.

Individualne oblike

 • individualni pogovori s strokovnimi delavci pred vstopom v vrtec;
 • izmenjava kratkih informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci;
 • mesečne pogovorne ure za daljše in poglobljene razgovore o otroku.

 Svet staršev

 • predstavlja obliko uresničevanja interesov staršev;
 • v njem sodeluje en predstavnik staršev iz vsakega oddelka;
 • predlaga nadstandardne programe;
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu;
 • voli predstavnika v svet zavoda;
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnim delom ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.

 Obveznosti staršev do vrtca

 • od staršev pričakujemo sodelovanje in zanimanje za otrokovo vzgojo in razvoj ter vključevanje v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem;
 • starši uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov;
 • opozarjajo na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje;
 • vzgojiteljico sproti obveščajo o spremembi podatkov ter o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu;
 • zagotavljajo spremstvo ob prihodu in odhodu iz vrtca;
 • otroka lahko iz vrtca odpeljejo le starši, druge polnoletne osebe pa le v izjemnih primerih s pisnim pooblastilom staršev;
 • skrbijo za zdravje otrok in v vrtec ne pripeljejo bolnega otroka, ki z zdravstvenim stanjem ogroža sebe in druge;
 • odgovorne osebe v vrtcu seznanjajo o nalezljivih otroških boleznih;
 • redno izpolnjujejo finančne obveznosti do vrtca;
 • upoštevajo poslovalni čas vrtca;
 • spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah.
Pripomočki za slabovidne