Skoči na glavno vsebino

Informacije in gradiva

Svetovalna služba vrtca se preko empatičnih pristopov dela trudi sodelovati s starši in strokovnimi delavci vrtca preko nasvetov in podajanja strokovno podkovanih znanj.

Naloge svetovalne službe vrtca:

  • Priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec, težave pri uvajanju v vrtec;
  • Posvetovanje o vzgoji in o otrokovem razvoju;
  • Posvetovanje ob vstopu v šolo, možnost odložitve šolanja;
  • Razumevanje in pomoč pri odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave hranjenja, spanja, močenje, blatenje, nemirnost, agresivno vedenje,…);
  • Posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, ločitev, selitev, smrt, …);
  • Posvetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju..
  • Svetovanje poteka na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka.

 Kontakt do svetovalne službe našega vrtca:

Pedagoginja Tadeja Recek

Zgodnja obravnava otrok s PP

S 1. januarjem 2019 je začel veljati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP). S tem zakonom se ureja celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju.

Kot otroke  s posebnimi potrebami  obravnavamo tiste otroke pri katerih se v predšolskem obdobju kažejo razvojni zaostanki, primanjkljaji, ovire oziroma motnje na telesnem, spoznavnem, zaznavnem, socialno-čustvenem, sporazumevalnem področju ter dolgotrajne bolezni.

Otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so otroci, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za razvojne primanjkljaje, zaostanke oziroma motnje.

Otroci s posebnimi potrebami in otroci z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju so lahko prepoznani v okviru družine, v zdravstvenem sistemu v okviru izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni oziroma pregledov znotraj tega okvira in drugih obravnav v vrtcu, v vzgojno-izobraževalnem zavodu, socialnovarstvenem zavodu ali v okviru storitev centrov za socialno delo.

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ureja Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

Otroci, usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so vključeni v redne oddelke vrtca. Za otroka so v individualiziranem programu opredeljene prilagoditve, ki jih potrebuje pri vključevanju v dejavnosti oddelka, določi se dodatna strokovna pomoč, pomoč tretje osebe v oddelku ali nižje število otrok v oddelku.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno, v času, ko otrok obiskuje vrtec. Namenjena je premagovanju ovir, motenj in primanjkljajev, urjenju pridobljenih veščin in razvijanju močnih področij.

Naš vrtec pri nudenju dodatne strokovne pomoči sodeluje z razvojno ambulanto Centra za zgodnjo obravnavo Murska Sobota ter z OŠ IV MURSKA SOBOTA (specialni pedagogi in inkluzivni pedagogi).

Dodatna strokovna pomoč

V branje in spremljanje priporočamo tudi naslednjo spletno stran: ZDAJ.NET.

Pripomočki za slabovidne